MR-Standard

1,925,000 ກີບ

ກວດສອບຫາ Malware

ລືບ Malware (file / database)

ອັບເດດ Wordpress Core

ອັບເດດ Plugin

ອັບເດດ Themes

ການຮັບປະກັນ 1 ເດືອນ

ດຳເນີນພາຍໃນ 7 ວັນ

MR-Emergency

7,975,000 ກີບ

ກວດສອບຫາ Malware

ລືບ Malware (file / database)

ອັບເດດ Wordpress Core

ອັບເດດ Plugin

ອັບເດດ Themes

ການຮັບປະກັນ 6 ເດືອນ

ດຳເນີນພາຍໃນ 1 ວັນ

MR-Normal

4,125,000 ກີບ

ກວດສອບຫາ Malware

ລືບ Malware (file / database)

ອັບເດດ Wordpress Core

ອັບເດດ Plugin

ອັບເດດ Themes

ການຮັບປະກັນ 3 ເດືອນ

ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ