ທ່ານສາມາດຊໍາລະເງິນໄດ້ ໂດຍການໂອນເງິນຜ່ານ ທະນາຄານໃດກໍໄດ້ ເຂົ້າມາຍັງບັນຊີຕໍ່ໄປນີ້

ທະນາຄານ ເລກທີ່ບັນຊີ ຊື່ບັນຊີ
BCEL KIP 0901100054701
USD 0901100054729
THB 0901100054710
AP NETWORK COMMUNICATION & TECHNOLOGY SOLE CO.,LTD

ຂໍ້ແນະນໍາ

  • ຖ້າຫາກສ້າງລາຍການໂອນເງິນຜ່ານ Internet Banking ກະລຸນາລໍຖ້າ 1-5 ນາທີ ຫຼັງຈາກໂອນແລ້ວຈຶ່ງແຈ້ງຊໍາລະເງິນ
  • ກະລຸນາປ່ອນລາຍລະອຽດໃຫ້ຖືກຕ້ອງສົມບູນທັງວັນທີ ແລະ ຈໍານວນເງິນ
  • ຫຼັງຈາກແຈ້ງຊໍາລະຮຽບຮ້ອຍ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຢືນຢັນການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາໃສ່ລະຫັດການສັ່ງຊື້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ແຈ້ງການຊໍາລະເງິນ

:
  •    BCEL
    ຈ່າຍຄ່າບໍລິການໂດຍເຊັກຫຼືບໍ່ຮູ້ວັນທີແລະເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງການໂອນເງິນ. ແຈ້ງການຈ່າຍເງິນທີ່ນີ້